Lễ cưới của Kim Tae Hee và Bi Rain diễn ra đơn giản vào chiều 19/1 tại một nhà thờ ở Seoul (Hàn Quốc).블로그 이미지

지식공유포럼

성공을 원하는 사람들을 위한 지식공유포럼

정현, 호주오픈 2회전 하이라이트


정현, 근성있는 플레이에 현지 팬들도 기립 박수


블로그 이미지

지식공유포럼

성공을 원하는 사람들을 위한 지식공유포럼
South Milwaukee 고등학생 랩배틀


블로그 이미지

지식공유포럼

성공을 원하는 사람들을 위한 지식공유포럼

Frozen của Disney Flash Mob 
블로그 이미지

지식공유포럼

성공을 원하는 사람들을 위한 지식공유포럼


교통사고 영상 

안전운전이 제일입니다
  

블로그 이미지

지식공유포럼

성공을 원하는 사람들을 위한 지식공유포럼

오토바이 운전 중 목걸이 털어가는 호치민 알리바바


나쁜 놈의 **


블로그 이미지

지식공유포럼

성공을 원하는 사람들을 위한 지식공유포럼

인테르, 키에보에 3-1 역전승

후반 3골 골장면

후반 24분 이카르디, 후반 41분 페리시치, 후반 48분 에데르블로그 이미지

지식공유포럼

성공을 원하는 사람들을 위한 지식공유포럼

Buổi trình diễn của EMINEM tại Seo-ul

- LOSE YOURSELF đã có rất nhiều người xem cùng hát theo

블로그 이미지

지식공유포럼

성공을 원하는 사람들을 위한 지식공유포럼

67kg Clip gây gỗ với 97k gthủy quân Nga bên đường 

đạt lục 4 triệu lượt xem 


블로그 이미지

지식공유포럼

성공을 원하는 사람들을 위한 지식공유포럼


제가 현재 해외에 거주 중인데, 종종 다음이나 네이버 스포츠 뉴스의 영상을 볼 때면 해외시청제한이라고 나오곤 합니다.


그럴 때마다 사용하는 SoftEther VPN이라는 우회 프로그램에 대해서 설명하겠습니다.


다운로드는 공식 홈페이지애서 가능합니다. ( http://www.vpngate.net/en/download.aspx )


설치 과정 중에 vpn client를 고르시고 설치하면 됩니다.사용법은 첫 실행화면에서 두번째 퍼블릭 서버를 클릭.


그 다음 체크 없이 OK
IP 목록 화면에서는


DDNS Hostname : DDNS는 실시간으로 DNS를 갱신하는 방식

IP Address : IP 주소

Region : 서버를 연 국가

Uptime : 가동시간으로 쓰여진 시간동안 정상적으로 이용이 가능


VPN Sessions : 사용중인 세션 수 

Line Speed : 인터넷 연결 속도

Ping : 데이터가 전달되는데 손실 정도


VPN Sessions이 낮고 적당한 스피드를 선택 후 아래 화살표 부분 클릭불법적으로 사용하지 말라는 경고문 동의첫번째 TCP는 연결지향 프로토콜 (추천)

두번째 UDP는 속도지향 프로토콜연결중

어댑터를 사용하겠다는 안내창이 뜨면 OK접속 후 해제를 원하면 우클릭 후 Disconnect도움이 되시길 바랍니다.


블로그 이미지

지식공유포럼

성공을 원하는 사람들을 위한 지식공유포럼

티스토리 초대장 4장 배포해 드립니다.


아직 티스토리 초대장이 필요하신 분이 계실까 싶기는 하지만, 


티스토리에 블로그를 마련하시려는 여러분께 초대장을 4장 배포해 드리려고 합니다.


원하시는 분은 댓글에 E-mail 주소를 남겨주시면 초대장을 보내드립니다. 


남겨주실 때에는 꼭 비밀댓글로 남겨주세요!블로그 이미지

지식공유포럼

성공을 원하는 사람들을 위한 지식공유포럼

Bài hát: Đừng Rời Xa Anh - Mr.Siro 

Từ ngày em đến bên anh 
Người cho anh cảm thấy cuộc sống này anh càng phải trân trọng 
Ngày nào em cũng bên anh 
Ngày nào cũng thật êm đềm, càng mong mình sẽ mãi bên nhau. 

Định rằng hôm nay sẽ nói câu "Anh yêu em!" 
Nhưng chưa thì em đã ôm anh lại 


 블로그 이미지

지식공유포럼

성공을 원하는 사람들을 위한 지식공유포럼